Cắm hoa hồng

Đáng lẽ phải khai-blog cho năm 2015 từ ngày đầu tiên của năm mới… mình lại bắt đầu bằng một loạt private posts, về những thứ không biết bao giờ có thể chia sẻ được… Thôi lại bắt đầu một năm blogging mới bằng hoa… Ai mà hỏi hoa gì cắm khó nhất chắc mình…