Hoa cuối tuần

http:// Blog sắp mốc meo mà mình không đủ kiên nhẫn để viết cái gì cho ra hồn. Ảnh cho các mục recipes đang đầy ú lên mà không sao ngồi viết công thức nổi. Thôi up tạm mấy cái ảnh hoa, mấy lọ hoa cuối tuần cho bolg thêm màu sắc một tí. Cuối…